Love - Dane´s Hevi - HULDA

narozená 11.10.2007
 

Seibrin Amor Seibrin Taapero Cock-A-Doodle´s Banjo
Osgood Farm´s Charlotte
Comon Britannia Urax Boheme
Urax Puppet
Love-Dane´s Terttu Seibrin Olman Hilane´s Petrov of Aff-Kins
Seibrin Rona
Moor Cabin Funny Face Seibrin Robin
Zalzoon´s Olive